pigasus - polish poster gallery in Berlin PIGASUS - POLISH POSTER GALLERY • Danziger Strasse 52 • 10435 Berlin Prenzlauer Berg
HENRYK TOMASZEWSKI
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Henryk Tomaszewski Plakate Diashow
Damy i Huzary Henryk Tomaszewski Polnische Plakatkunst Galerie und Poster online shop Józef Szajna Henryk Tomaszewski Polnische Plakatkunst Galerie und Poster online shop Król Rystard Drugi Henryk Tomaszewski Polnische Plakatkunst Galerie und Poster online shop
Damy i Huzary
Theaterplakat, Jahr: 1977
Józef Szajna

Theaterplakat, Jahr: 1986
Król Rystard Drugi

Theaterplakat, Jahr: 1964
Laureaci Henryk Tomaszewski Polnische Plakatkunst Galerie und Poster online shop
Laureaci

Ausstellungsplakat, Jahr: 1970
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PIGASUS POLISH POSTER GALLERY • Danziger Str. 52 • 10435 Berlin • Tel.: (+49) 030 28 49 36 97